یکی از متداولترین روشهای تشخیصی در پزشکی، بررسیهای رادیولوژیک است. عکس قفسه سینه هم، یکی از این گرافیهاست که شامل دو نمای روبرو و نیمرخ میباشد. به فضای داخل قفسه سینه، بجز قلب و ریه ها مدیاستن گفته میشود که به قسمتهای فوقانی، قدامی، میانی و خلفی تقسیم شده است. البته در تصویربرداری از مدیاستن، MRI و CTscan بیشتر از عکس ساده کاربرد دارد.

با این مقدمه، یکی از خاطرات اکسترنی را برایتان تعریف میکنم:

در بخش داخلی، در یک بیمار، شک به وجود توده مدیاستن خلفی داشتند. استاد به اکسترن این بیمار گفتند: توده را در عکس روبروی قفسه سینه بیمار نشان دهد. همه ما به عکس زل زده بودیم که استاد جهت راهنمایی فرمودند: توده در پشت قلب است( یعنی زیاد ATP هدر ندهید، در این عکس دیده نمیشود!!). در همین لحظه، اکسترن کلیشه به دست، طی یک حرکت آکروباتیک، عکس را پشت و رو کردند تا پشت قلب را ببینند!!!

راستی، تا یادم نرفته این را هم اضافه کنم که اکسترن مذکور، در حال حاضر یک رادیولوژیست حاذق است!

+ نوشته شده توسط ارکیده در پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 15:10 |